I forbindelse med projektet “Innovative, digitale teknologier som grundlag for produktion i Norden” af Nordisk Ministerråd, har Deloitte udarbejdet en rapport, hvori de præsenterer reguleringsmæssige barrierer som hæmmer udbredelsen af 3D print i Danmark og Norden. Kortlægningen af barriererne bygger på interview med virksomheder, 3D printservicebureauer og eksperter samt udvalgte myndigheder. Dansk AM Hub er blandt andre blevet interviewet i forbindelse med kortlægningen.

Hovedkonklusionerne fra Deloittes rapport lyder således:

“På baggrund af kortlægningen af virksomhedernes udfordringer konkluderes det for det første, at der er både generel regulering og industrispecifik lovgivning, som sætter rammerne for brugen af 3D-print i virksomheder. Konkret viser kortlægningen, at i hvert fald fire generelle reguleringsområder sætter rammerne for brugen af 3D-printteknologien: intellektuelle ejendomsrettigheder, produktansvar, produktsikkerhed og arbejdsmiljø. Derudover stiller industrispecifik regulering, blandt andet vedrørende medicinsk udstyr og fødevaresikkerhed, yderligere krav til brugen af 3D-print.

Det konkluderes for det andet, at der potentielt eksisterer barrierer på tre af de fire generelle reguleringsområder samt aktuelt også i den gældende industrispecifikke regulering vedrørende medicinsk udstyr.

Med hensyn til løsningsmuligheder konkluderes det for det tredje, at de konkrete tiltag skal adressere barrierer på de specifikke reguleringsområder, herunder tage højde for, at der i blandt andet EU-regi og i det internationale standardiseringsarbejde på flere områder er igangsat initiativer. Forslag til løsningsmuligheder i forhold til de specifikke barrierer er sammenfattet i tabel 1 nedenfor”.

Hele rapporten kan læses ved at klikke her